ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයඅප අමතන්න


Head Office and Laboratories

Postal Address Dartonfield, Agalawatta, Sri Lanka, 12200
Telephone  
Director 034 - 2248457
Additional Director 034 - 2248458
Deputy Director Research (Biology) 034 - 3346118
General 034 - 2247426
  034 - 2247383
  034 - 2248459
  034 - 3349999
Fax 034 - 2247427
e-mail dirrri[at]sltnet.lk

Board Office and Rubber Chemistry & Technology Laboratories

Postal Address Telewela Road, Ratmalana
Telephone  
Chairman 011 - 2635019
Director 011 - 2633351
Deputy Director Research (Technology) 011 - 2633352
General 011 - 2635851
  011 - 2635852
Board office 011 - 2635142
Fax 011 - 2605171
e-mail dirrub[at]sltnet.lk
 

Rubber Research Institute – Sub-stations

Nivitigalakele Sub-station
Genetics and Plant Breeding Department & Training Centre
Postal Address Matugama, Sri Lanka, 12100
Telephone 034 - 2247368
Telephone / Fax 034 - 2247199
e-mail rrigpb[at]sltnet.lk
Kuruwita Sub-station
Postal Address Kuruwita, Ratnapura
Telephone - Asst. Estate Manager 045 - 3460537
Telephone / Fax. 045 - 2262115
e-mail rrikuruwita[at]sltnet.lk
Polgahawela Sub-station
Postal Address Narampola Estate, Nungamuwa, Yatigaloluwa
Telephone 037- 2244120
Monaragala Sub-Station
Postal Address Kubukkana, Monaragala
Telephone 055 - 3600707

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk