ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශයකාර්යය මණ්ඩල තොරතුරු

18.11.2022 දිනට

CHAIRMAN’S OFFICE & BOARD SECRETARIAT

සභාපති
ලක්‍ෂ්මන් අබේසේකර මහතා 0772616888
සභාපතිගේ පුද්ගලික සහකාර පුරප්පාඩු  
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) එස්.එම්.ඩි.එස්.ආර්. ඩි.ඒ. විජේරත්න මෙනවිය 0713132126
දුරකථන ක්‍රියාකාරු ජී.ඩි.ඩි. කළාමිණි මහත්මිය 0776703765

අධ්‍යක්ෂවරු

අධ්‍යක්ෂ
පුරප්පාඩු  
වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ / අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය වී.එච්.එල්. රුද්‍රිගෝ මහතා, BSc Agric (SL), MSc (Essex) 0777002211
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ (ජීව) ආචාර්ය ජී.පී.ඩබ්.පී.පී. සෙනෙවිරත්න මහත්මිය BSc (SL), PhD (Bath) 0718205311
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ (තාක්ෂණ) ආචාර්ය එස්. සිරිවර්ධන මහතා, BSc (SL), MSc (Australia), PhD (Malaysia) 0772931073

පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තු

ප්‍රවේණි විද්‍යා හා ශාක අභිජනන දෙපාර්තමේන්තුව - (at Nivithigalakele Substation, Matugama)

දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානි
ආචාර්ය එස්.පී. විතානගේ මහත්මිය, BSc Agric (SL), MSc (India), PhD (Malaysia) 0773303052
ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරි ආචාර්ය කේ.කේ. ලියනගේ මහතා, BSc Agric MPhil (SL) PhD (China) 0773283651
පර්යේෂණ නිලධාරි ටි.ටි.ඩි. දහනායක මහත්මිය, BSc Agric. (SL) 0703668822
අත්හදා බැලීමේ නිලධාරින් ටී.බී. දිසානායක මහතා 0773842117
  ටී.එම්.එස්.කේ. ගුණසේකර මහතා 0777267957
  එච්.පී. පීරිස් මහතා, Dip. Agric (Kundasale) 0718282363
  ඒ.කේ. ගමගේ මහත්මිය, BSc (SL) 0718249408
කාර්මික නිලධාරීන් (Research & Development) බී.ඩබ්.ඒ.එන්. බද්දෙවිතාන මහතා, BSc Agric. (SL), MPhil(SL) 0779822220
  එන්.එස්. ජයසිංහ මහත්මිය, BSc (SL) 0710566407
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) එස්.ඩි.පී.කේ.එල්. පීරිස් මහත්මිය 0718362843

ශාක විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව Department -  (at Dartonfield, Agalawatta)

දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානී
පුරප්පාඩු -
ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරි ටි.යූ.කේ. සිල්වා මහතා, BSc Agric (SL), MPhil (SL) 0777799522
පර්යේෂණ නිලධාරි ඩි.එස්.ඒ. නාකන්දල මහත්මිය, BSc Agric (SL), PhD (SL) 0777234362
  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ඩි. අල්විස් මහතා, BSc (SL) 0702102604
     
අත්හදා බැලීමේ නිලධාරින් ඩි.එල්.එන්.ද සොයිසා මහතා 0719545427
  පී.ඩි. පතිරණ මහතා, BSc (SL) 0772640399
  පී.කේ.ඩබ්ලිව්. කරුණාතිලක මහතා, Dip. Agric (Ratnapura) 0710779104
කාර්මික නිලධාරීන්(පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) ආර්. හඳපාන්ගොඩ මහතා, BSc Agric (SL) 0772640376
  යූ. දිසානායක මහතා, HNDT, BSc (SL), MSc (SL) 0714112522
  ඩබ්ලිව්.කේ.එස්.ඩබ්ලිව්. වටවල මහත්මිය, BSc (SL) 0772292227
  ආර්.පී.ඩි. ප්‍රියදර්ශන මහතා, BSc (SL) 0713150036
  එච්.එම්. සුභසිංහ මෙනවිය, BSc (SL) 0777167472
  යූ.එන්. උදයකුමාරි මහත්මිය, BSc (SL) 0775410802
  ඩබ්ලිව්.එම්.ඩි. වික්‍රමකුමාරි මෙනවිය, BSc (SL) 0710779104
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) අරුණා ඩි අල්මේදා මහත්මිය 0774013947

ශාක ව්‍යාධි විද්‍යා හා ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව (at Dartonfield, Agalawatta)

දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානි
ආචාර්ය ටි.එච්.පී.එස්. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය, BSc (SL), MPhil (SL), PhD (SL) 0718579364
පර්යේෂණ නිලධාරි එම්.කේ.ආර්. සිල්වා මහතමිය, BSc Agric (SL), MSc (SL), PhD (SL) 0772346281
අත්හදා බැලීමේ නිලධාරින් බී.අයි. තෙන්නකෝන් මහත්මිය, Dip. Agric (Kundasale) 0772642509
  ඊ.ඒ.ඩි.ඩි. සිරිවර්ධන මහත්මිය, BSc (SL) 0718609792
  එස්.සී.පී. විජේරත්න මහතා, NDT Agric (Hardy) 0771912711
  ඊ.ඒ.ඩි.එන්. නිශාන්ත මහතා, Dip. Agric. (Ratnapura), BIS (Agric) (SL), M.AETM (SL) 0718249415
කාර්මික නිලධාරීන් - (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) ඒ.එච්.එම්.එන්.ආර්. අබේරත්න මහත්මිය, BSc (SL), MSc(SL) 0774896154
  ඩි.ඒ.එන්. මල්ලිකාරච්චි මහතා, BSc (SL) 0716635287
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) කේ.ඒ.ඩි.වයි.මධුෂානි ලංකා මහත්මිය 0777904462

පාංශු හා ශාක පෝෂ්‍යත්ව දෙපාර්තමේන්තුව - (at Dartonfield, Agalawatta)

දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානි
ආචාර්ය ආර්.පී. හෙට්ටිආරච්ච් මහත්මිය, BSc (SL), MPhil (SL), PhD (SL) 0778837388
පර්යේෂණ නිලධාරි එච්.ඒ.ආර්.කේ. ජයවර්ධණ මහත්මිය, BSc Agric. (SL), MPhil (SL) 0776044853
 

එල්.ඒ.ටි.එස්. ලියනාරච්චි මහතා, BSc (SL)

0778197733
අත්හදා බැලීමේ නිලධාරින් වී.යූ. එදිරිමාන්න මෙනවිය, BSc (SL) 0772931085
  ඒ.පී. තෙවරප්පෙරුම මෙනවිය 0716666399
  පී.ඩි.ටී.සී. ගුණතිලක මහතා, NDT (Agric) 0718115040
කාර්මික නිලධාරීන් - (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) එරංගා ද සිල්වා මහත්මිය, NDT 0719797016
  ජී.සී. මලවරආරච්ච් මහතා, Dip. in Agric.(Hardy) 0786288197
  එම්. කුලතුංග මහත්මිය, BSc (SL) 0726700256
  ආර්.එම්. බද්දෙවිදාන මහත්මිය, BSc (SL) 0711675008
  පී.ඩි.එස්.ඩි.ඕ. රත්නසූරිය මහත්මිය, BSc (SL) 0711577407
  එම්.එච්.ඩබ්. ගයාන් මහතා, BSc (SL) 0767016222
 

බී.එම්.කේ. රංගන මහතා, BSc (SL)

0717240016
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) පුරප්පාඩු 0772424314

ජෛව රසායන හා කායික ව්ද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව (at Dartonfield, Agalawatta)

දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානි
ආචාර්ය කේ.වී.වී.එස්. කුඩලිගම මහත්මිය, BSc (SL), MPhil (SL), PhD (SL) 0772640413
පර්යේෂණ නිලධාරි එන්.පී.එස්.එන්. කරුණාරත්න මහත්මිය, BSc (SL) 0718670874
අත්හදා බැලීමේ නිලධාරින් එම්.කේ.පී. පෙරේරා මහතා, BSc (SL) 0718579363
කාර්මික නිලධාරීන් - (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) පී.ඒ.ඩි.ටි.එල්. මධූෂානි මහත්මිය, Diploma in Agric. 0774317384
  එන්.එන්. අබේවර්ධන මෙනවිය, BSc (SL) 0763997106
  එල්.ටි.බී. කේ. ප්‍රනාන්දු මහතා, BSc (SL) 0761794914
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) එච්.ඒ. මනෝජී එරන්දිකා මහත්මිය 0772640513


උපදේශක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - (at Telewela Road, Ratmalana)

දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානි
පුරප්පාඩු -
උපදේශණ නිලධාරි පී.කේ.කේ.එස්. ගුණරත්න මහතා, BSc Agric (SL) 0713195674
සහකාර පුහුණු කිරීමේ නිලධාරි කේ.ජී.පී. මනහාරි මහත්මිය , BSC (SL) 0763948468
රබර් ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් ආර්.එම්.එස්. රත්නායක මහතා, NDT Agric (Hardy) 0718567222
  ඩි.ඊ.පී.ඒම්. නානායක්කාර මහතා, Dip. Agric. (Aquinas) 0718317600
  නිහාල් ගමගේ මහතා, Dip. Agric. (Angunakolapelessa) 0713873526
  එස්.ජි.ජී. විජේසිංහ මහතා 0772662766
 

ජේ.ඒ.එස්. චන්ද්‍රසිරි මහතා

0712887454
  එස්.එම්.ඒ. සමරකෝන් මහතා, Dip. Agric. (Kundasale) 0778478055
  ඩබ්ලිව්.පී.ජී.ඩි.සී.පී.කේ. සේනානායක මහතා, NDT Agric (Hardy) 0771868871
  ටි.එල් . රාමනායක මහතා, BSc (SL) 0778538360
  එච්.ජී.එම්.බී. ජයසිංහ මහතා, BSc (SL) 0713194748
  කේ.ඩි.කේ.එල්. සිරිවර්ධන මහතා, BSc (SL) 0712722139
  කේ.කේ.අයි. ජයසුන්දර මහත්මිය, BSc (SL)  
  ඩි.එස්. දිසානායක මහතා, BSc (SL) 0715199934
  ජී.ආර්. තෙන්නකෝන් මහත්මිය, BSc (SL) 0716744949
  පී.වී.එස්. මධුභාෂණ මහතා, BSc (SL) 0774523130
  එම්.එන්.පී.ඩි. සිල්වා මහතා, BSc (SL) 0713014552
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) ආර්.ජී.එ.එස්. ධර්මරත්න මහතා 0718320961
  පී. සචිනි ඉෂාරා මහත්මිය 0771632387

බහු අවයවික රසායන දෙපාර්තමේන්තුව - (at Telewela Road, Ratmalana)

ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරි ඩබ්. ආර්. එන්. අලස්, MSc (SL), MSc (UK), PhD (NZ)
 
 
පර්යේෂණ නිලධාරි
අයි.එච්.කේ. සමරසිංහ මහත්මිය*, BSc (SL) 0771717888
  වයි.ආර්. සෝමරත්න මහතා, BSc (SL) 0719343735
අත්හදා බැලීමේ නිලධාරින් එන්. ජයවර්ධන මහත්මිය, Dip. Agric. (Bibile) 0718249425
කාර්මික නිලධාරීන් (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) එච්.එම්.එච්. ධනුකමලී මහත්මිය, BSc (SL) 0718521541
  රස්.වි. රූපසිංහ මහත්මිය, BSc (SL) 0710683812
  ඩි.වී.ඩි. මල්ලිකාආරච්ච් මහතා, BSc (SL) 0779518699
  එච්.එල්.ටි. තාරකා මහත්මිය, BSc (SL) 0776912392
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) එන්.එම්.ඊ.සී. මධුරංග මහතා, BSc (SL) 0778200838

දළ රබර් සහ රසායනික විශ්ලේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව - (at Telewela Road, Ratmalana)

ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරි
ආචාර්ය ඒ.පී. අත්තනායක මහත්මිය, BSc (SL), PhD (SL) 0772930553
පර්යේෂණ නිලධාරි ඒ.එම්.කේ.එස්.පී. අධිකාරි මහතා**, BSc (SL), MPhil (SL) ** 0783582983
 අත්හදා බැලීමේ නිලධාරින් සී.ඒස්. ලොකුගේ 0772931064
  ඩි.එම්.එස්. විජේසේකර මෙනවිය, Dip. Rubber Tech. (PRI)  
 කාර්මික නිලධාරීන් (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) එන්.සී.වයි. කිත්මිනී මෙනවිය, BSc (SL) 0711694403
  එම්.යූ.ඩි.එස්. වීරසිංහ මහත්මිය, BSc (SL) 0714251308
  එච්.ඩි.එම්.එස්. විජේවර්ධන මහතා, BSc (SL) 0783672890
  කේ.ඒ.එස්.ටී.කොස්වත්ත මහතා, BSc (SL) 0715416000
  එන්.එස්. සිරිවර්ධන මහත්මිය, BSc (SL) 0767470758
  ජී.එම්. උදයංගනී මෙනවිය, BSc (SL) 0716720565
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) ඩබ්.ඩි.ඩි. සමන්මලී මෙනවිය 0764194538

රබර් තාක්ෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව- (at Telewela Road, Ratmalana)

දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානි
ආචාර්ය ඩී.ජී. එදිරිසිංහ මහත්මිය, BSc (SL), MSc (SL), MPhil (UK), PhD (SL) 0772931084
ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරි ඩබ්ලිව්.ඩි.එම්. සම්පත් මහතා, BSc  (Sp., SL),  MSc (SL), M.Phil. (SL) 0772548221
පර්යේෂණ නිලධාරි යූ.ඒ. වීරසිංහ මහත්මිය, BSc (SL) 0777126796
අත්හදා බැලීමේ නිලධාරින් ජී.එම්. ප්‍රියන්ති පෙරේරා මහත්මිය, BSc (SL), MSc (SL) 0775828822
කාර්මික නිලධාරීන් (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) වී.ජී.එම්.ජේ. අබේවර්ධන මහතා, NDT 0774362544
  එස්.ජී.පී.භාග්‍යවේදා මහත්මිය , NDT 0778916402
  කේ.අයි.ඩි.පී. පෙරේරා මහත්මිය, BSc (SL) 0712646564
  පී.කේ.අයි.එල්. ජයවර්ධන මෙනවිය, BSc (SL) 0779055594
 

ඒ.එච්.ඩි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මෙනවිය, BSc (SL)

0710518039
 

ඊ.එන්.එන්. නානායක්කාර මහත්මිය, BSc (SL)

0712646564
  කේ.එන්.ඩි. තිලකරත්න මහතා, BSc (SL) 0713522236

දළ රබර් සැකසුම් සංවර්ධන හා රසායනික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව - (at Telewela Road, Ratmalana)

පර්යේෂණ නිලධාරි
පුරප්පාඩු  
 අත්හදා බැලීමේ නිලධාරින් යූ.එම්.එස්. ප්‍රියංකා මහත්මිය, BSc (SL), MSc (SL) 0718054255
  වී.සී. රෝහණදීපා මහත්මිය 0714464386
  ඒ.කේ.ඩි.ඩබ්. ප්‍රසාද් මහතා 0772931060
කාර්මික නිලධාරීන් (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) ආර්.ඩි. ඉලේපෙරුම මහතා, BSc (SL) 0779919105
  පී.කේ.එන්.එන්. සඳමාලි මෙනවිය, BSc (SL) 0701923175
  ඩබ්.ඒ.එස්. බණ්ඩාර මහත, BSc (SL) 0714342592
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) එච්.ඒ. ජනනී ලක්ෂිකා මහත්මිය, BA (SL) 0770306968
  පී.ඩි.එස්. දිල්හානි මහත්මිය 0711884175

ජෛවමිතික අංශය - (at Dartonfield, Agalawatta)

ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරි
ආචාර්ය බී.ඩබ්. විජේසූරිය මහත්මිය, BSc Agric (SL), MPhil (SL), PhD (SL) 0772954819
පර්යේෂණ නිලධාරි

ඒ.එම්.ආර්.ඩබ්.ඩි.එස්.ඩි. රත්නායක මහතා, BSc (SL)

0772019620
අත්හදා බැලීමේ නිලධාරින් ඕ.වී. අබේවර්ධන මහතා, Dip.in Agric. (Kundasale) 0772640390
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) එස්.එස්. මුණසිංහ මහත්මිය  

උපයෝගීතා පර්යේෂණ ඒකකය - (at Dartonfield, Agalawatta)

ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරි
ආචාර්ය ඊ.එස්. මුණසිංහ මහත්මිය, BSc Agric (SL), PhD (SL) 0772642469
කාර්මික නිලධාරීන් (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) පී.එම්.එම්. ජයතිලක මහතා, NDT (Agric.) 0769762459
  එන්.එම්. පියසේන මහත්මිය, Dip. in Agric. 0769993207
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) එම්.ඒ. රන්දිමා ශ්‍රීමාලි මහත්මිය 0773586361

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා ඒකකය - (at Dartonfield, Agalawatta)

ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරි
ජේ.කේ.එස්. සංකල්ප මහතා, BSc (SL), MSc (SL) 0766947839
 පර්යේෂණ නිලධාරි පී.ජී.එන්. ඉශානි මෙනවිය, BSc Agric. 0763080248

ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය හා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය(at Dartonfield, Agalawatta)

ජාල පරිපාලක
එස්.ආර්.ඩි.පී.සී. පීරිස් මහතා, BSc (SL) 0771946823

පොල්ගහවෙල උප-මධ්‍යස්ථානය(at Narampola Estate,Nungamuwa,Yatigaloluwa)

පර්යේෂණ නිලධාරි බී.එම්.ඩි.සී. බාලසූරිය මහත්මිය, BSc Agric (SL) 0774751667
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ)
ඩි.පී.එන්.පී. දිසානායක මහතා 0763134696

මොණරාගල උප-මධ්‍යස්ථානය(at Kumbukkana, Moneragala)

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්
වී.ජී.ඩි.නිශාන්ත ගුණසීල මහතා 0772640424
  එන්.වී.යූ.එස්. විජිත කුමාර මහතා 0718160007
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) ඩි.එම්.පී. සඳුන් කුමාරි මහත්මිය 0727309423
  එම්.එම්. චමත් කුමාර මහතා 0719671473

පුස්තකාල හා ප්‍රකාශන ඒකකය(at Dartonfield, Agalawatta)

පුස්තකාලයාධිපති හා ප්‍රකාශන නිලධාරි
එන්.සී.ඩි. විජේසේකර මහත්මිය, BSc (SL) 0774486049
පුස්තකාල සහකාර හා සහකාර ප්‍රකාශන නිලධාරි ආර්.එම්. අමරතුංග මහත්මිය, Intermediate; Lib. Sci. Doc. & Info. (SLLA) 0772640430
අත්හදා බැලීමේ නිලධාරි ඩි.එම්.එස්. විජේසේකර මෙනවිය, Dip. Rubber Tech. (PRI)  
පුස්තකාල සහකාර හා ප්‍රකාශන සහකාර ඩි.එන්.සී. අමරතුංග මහත්මිය 0713991589
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) පි.එම්.පී. ජයන්ත මහතා 0772640466

පරිපාල දෙපාතමේන්තුව (අගලවත්ත) - (at Dartonfield, Agalawatta)

ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරි
ඩි.එම්.එස්. දිසානායක මහතා, BSc (Mgt.) (SL), MHRM (SL) 0776794851
ලියාපදිංචී වෛද්‍ය වෘත්තික එම්. සුභසිංහ මහතා 0772640434
පරිපාලන නිලධාරි  පුරප්පාඩු  
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) නීලමනී විතාන මහත්මිය 0776726733
  ජේ.ඒ.ඩි. විජයන්ති මහත්මිය 0772640506
  බී.ඩි. නිරංජලා මහත්මිය 0772640470
  ඕ.වී.ඩි. නාමලී උදයන්ති මහත්මිය 0719830375
  පී.සී. අතුකෝරල මහත්මිය 0713304055
  තමෝෂා මුණසිංහ මහත්මිය 0719830948
  ඕ.වී.ඩි. නිලුෂා උදයන්ති මහත්මිය 0773627651
  එම්.එන්.ඩි. පෙරේරා මහත්මිය 0718607406
  බී.පී. චන්ද්‍රලතා මහත්මිය ,BA (SL) 0779973594
  එම්.ජී.එල්. නිරෝෂනී මහත්මිය 0769251719
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) ජේ.ඒ.එච්.එස්. කුමාරි මහත්මිය 0772642460
දුරකථන ක්‍රියාකාරු ජේ.ඒ.ඩි.සී. ප්‍රීතීකා මහත්මිය 0717894669

පරිපාලන ඒකකය (රත්මලාන) - (at Telewela Road, Ratmalana)

පරිපාලන නිලධාරි
යූ.ඒ. අකිලා තරිඳුණී මහත්මිය , BSc(SL) 0771592258
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) ඒ.ටි. සේනාරත්න මහතා 0776484344
  ඒ.ආර්.එම්.ඩි. අල්විස් මහත්මිය 0702794833

අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය - (at Dartonfield, Agalawatta)

අභ්‍යන්තර විගණක
එම්.එස්. අයි. සේනාධීර මහත්මිය , LICA, IRCA, PGDM, FPFA 0772642513
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) වසන්ත තිලකරත්න මහතා 0763801297
     

වැඩ අංශය - (at Dartonfield, Agalawatta)

නේවාසික ඉංජිනේරු කේ.ඒ.ඩි.කේ. චතුරංග මහතා, BSc (SL) 0769993191
ඉංජිනේරු සහකාර
ඩබ්ලිව්.ඩි.ඩි. ප්‍රසාදිනී මහත්මිය, NDES 0768851319
තාක්ෂණ නිලධාරි (සිවිල්) එම්.ඒ.ඩි.කේ. ජයසුමන මහතා, NCT 0716348326
ප්‍රවාහන නිලධාරි යූ.එල්.ඩි.ආර්.එල්. ගුණසිංහ මහතා, BSc (SL) 0716353069
තාක්ෂණ නිලධාරි (යාන්ත්‍රික) එච්.ජේ.පී. ප්‍රනාන්දු මහතා, HNDE 0716603430
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) ජේ.ඒ.එස්. දර්ශනී මහත්මිය (Dip. in Management) 0718100923
  කේ.කේ.ඩි.පී.කේ.රණවීර මහත්මිය 0766415091
  එම්.එච්.ඩබිලිව්.එච්. කුමාරි මහත්මිය, BSc (SL) 0716281241

ගිණුම් අංශය - (at Dartonfield, Agalawatta)

ජ්‍යෙෂ්ඨ ගණකාධිකාරි
එස්.එස්. හේවගේ මහතා, CPFA (UK), CBA, FPFA 0766928925
ගණකාධිකාරි ඒ.එම්. ලසත්ති මහත්මිය, BSc (SL) 0767028127
 කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්) ජී.පී. කුකුලෙවිතාන මහත්මිය 0772642288
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) සී. දිසානායක මහත්මිය 0772642465
  එස්.අයි.කේ. පතිරගේ මහත්මිය 0779756969
  එස්.ඒ. නිලූකා හර්ෂණී මහත්මිය 0771262334
  කේ.කේ.ඩි.වයි.එල්. රණවීර මහත්මිය 0713635024
  කේ.කේ.ටි.එල්. ජයසේකර මෙනවිය 0777041216
  ආර්.පී. තිළිණි මහත්මිය 0773698455
  ජේ.ඒ.ජේ.අර්. ලක්මාල් මහතා, Bcom. (SL) 0778611518
  කේ.ඒ. ඩිලාන් සම්පත් මහතා 0718209309
  එරන්දි කාංචනා ජයසිංහ මහත්මිය, BA (SL) 0774004974
  එස්.ආර්. සිංහබාහු මහත්මිය 0778655640
  ජී.එන්.කේ. ගුණසේන මහතා 0773902935
  කේ.ඩි. පියුමි හසාරා මහත්මිය 0778293913
අයකැමි ජී.ඩි.ඩි. ජයවර්ධන මහත්මිය 0772640458

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වතුයාය

ජ්‍යෙෂ්ඨ වතු කළමනාකරු
පී.ඒ. ලක්ෂ්මන් මහතා, BSc (SL) 0774601395
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) එච්.ඩි.ඩි. අචින්ද මහතා 0775522551
  එම්.ඒ.එන්. සචිත් පවින්ද මහතා 0718459741
  ටි.ඩි. හර්ෂ මහතා 0770800812
ක්ෂේත්‍ර නිලධාරි බි.එම්. සිරිවර්ධන මහතා 0772640471

උප-මධ්‍යස්ථානය - (කුරුවිට)

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරි
ඩී. ඩී. ඒ. ජයතුංග 0715387956
කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරණ) ඩි.එස්. ජයසිංහ මහතා 0712107774
  කේ.ඩි.පී. සේනාරත්න මහතා 0712216282
  * අධ්‍යයන නිවාඩු  
  ** අධ්‍යයන  නිවාඩු (විදේශ)  

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk