ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයAgricultural Economics Unit

රබර් අංශයේ ආර්ථික, සමාජීය හා පාරිසරික තිරසාරභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

කෘෂිකාර්මික ආර්ථික විද්‍යා ඒකකය ප්‍රධාන වශයෙන් රබර් අංශයේ සමාජ ආර්ථික අධ්‍යයන මෙන්ම රබර් කර්මාන්තය පිළිබඳ විවිධ ආර්ථික විශ්ලේෂණයන් සඳහා සම්බන්ධ වේ. කෘෂිකාර්මික ආර්ථික විද්‍යා ඒකකය ජෛවමිතික අංශය සමඟ ඒකාබද්ධව විවිධ පර්යේෂණ සිදු කරන අතර විවිධ ආකාරයේ ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණයන් සඳහා වෙනත් පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තු සඳහා සහාය වේ. රබර් ගොවිතැන සහ සැකසුම් කිරීම ලාභදායී ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මග පෙන්වීම එහි අරමුණයි.

 

Research Officer / Agricultural Economist

J K S Sankalpa (B.Sc. Agri.), (M.Sc.), (M. Econ.)
Email : ssankalpa2[at]gmail.com

Sankalpa J.K.S. is currently working as a Research Officer/ Economist of the Agricultural Economics Unit. He obtained his B.Sc. degree in Agricultural Technology and Management from University of Peradeniya in 2009 with a Second Class Lower Division. Also, he has obtained his Masters degree in Agricultural and Bio-Systems Engineering at the same university in the year 2011. Mr. Sankalpa has completed his postgraduate research degree in Economics from University of Colombo in the year 2017. His current research area consist with Agricultural farming systems, production economics, socioeconomic studies in the rubber farming, and GIS applications in the agriculture sector.

 

Research Officer / Agricultural Economist

Miss P G N Ishani, BSc Agric. (SL)

P.G.N.Ishani is currently working as a Research Officer/ Economist of the Agriculture Economics Unit. She obtained her BSc degree in Agricultural Technology and Management from University of Peradeniya in 2014 with a Second Class Upper Division. Majoring in Applied Economics and Business Management. She is following Msc in Agriculture Economics from Postgraduate Institute of Agriculture, University of Peradeniya. Her current research area consist of trade and policy analysis and applications are extended to analysis of various socio and economic analysis related to rubber industry.

 • Analysis of project worth of the rubber sector.
 • Studies on rubber Based farming systems for Sustainable livelihood Development.
 • Ecological and Economical Suitability of Rubber planting on non-traditional areas in Sri Lanka.
 • Analysis of Rubber sector policy changes.
 • Analysis of Productivity and their driving forces among the smallholder farmers in major rubber growing areas.
 • Exports performance of Rubber Sector in Sri Lanka and Domestic and International Rubber    price analysis.
 • Land suitability evaluation of rubber planting using multi criteria decision approach and GIS in Northern and Eastern provinces Sri Lanka
 • Economic viability of Rubber planting in traditional rubber growing district Sri Lanka
 • Use of GIS Geographically Weighted Regression to determine productivity and their driving forces: A case study from Kalutara district of Sri Lanka.
 • A Comparative Analysis of Poverty Incidence in Rubber Based Farming Systems: A case study from Moneragala District in Sri Lanka
 • Use of GIS in rubber plantation management
 • Provide Feasibility analysis report on rubber cultivation in new planting.
 • Provide information on domestic and international rubber market price, Rubber products marketing.
 • Provide necessary guidance with various types of cost benefit analysis on rubber farmin.
 • Sankalpa J K S, Wijesuriya B W, Karunaratne S, and Ishani P G N (2017). Use of GIS Geographically Weighted Regression to determine Natural Rubber productivity and their driving forces: A case study from the Kalutara district of Sri Lanka, International Rubber Conference, Indonesia 2017.
 • Sankalpa J K S & Wijesuriya B.W. (2015).  Exports performance of raw natural rubber sector in Sri Lanka Bulletin of the rubber research institute of Sri Lanka (Accepted)
 • Wijesuriya W I J, Sankalpa JKS, Liyanaarachchi LATS and Gayan MWH (2016). Drought indices to identify rainfall anomalies in rubber growing areas in Sri Lanka. International Rubber Conference, Cambodia, 2016.
 • Gayan M W H, Wijesuriya WIJ, Sankalpa JKS, Punyawardena BVR, Premalal S, Herath HMLK, Karunaratne SB, Peiris BL and Amarasekara N (2016).   Comparing the use of Standardized Precipitation Index (SPI) and Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) for identifying rainfall anomalies in the wet zone. Wayamba University International conference 2016.
 • Liyanaarachchi L.A.T.S., Karunaratne S.B., Sankalpa J.K.S., Wijesuriya B.W., Gajanayake B. and Abeysinghe D.C. Development of land Suitability Map to expand Rubber in Northern Dry Zone of Sri Lanka: A case from Vavuniya District. Peradeniya University International Research Session, 2015.
 • Jeewanthi P.W., Wijesuriya W. and Sankalpa J.K.S. “Changes Observed in Rainfall Patterns in Three Major Rubber Growing Areas”. Annual Research Colloquium on Agrarian Studies in Sri Lanka 2016: page 25.
 • J K S Sankalpa, Senani Karunarathne and Wasana Wijesuriya (2014).  Land suitability evaluation using multi criteria decision approach and GIS: Special focus on Ampara district of Sri Lanka. YSF Symposium 2014.
 • P W Jeewanthi, J K Sajeep Sankalpa and Wasana Wijesuriya (2014). Use of information on rainfall behaviour to assist timely management of agronomic operations in rubber plantations in the agro ecological region-WL1A. YSF Symposium 2014.
 • Wijesuriya WIJ, Sankalpa JKS, Liyanaarachchi LATS and Gayan MWH (2016). Drought indices to identify rainfall anomalies in rubber growing areas in Sri Lanka. International Rubber Conference, Cambodia, 2016.
 • Gayan MWH, Wijesuriya WIJ, Sankalpa JKS, Punyawardena BVR, Premalal S, Herath HMLK, Karunaratne SB, Peiris BL and Amarasekara N (2016).   Comparing the use of Standardized Precipitation Index (SPI) and Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) for identifying rainfall anomalies in the wet zone. Wayamba University International conference 2016.
 • Liyanaarachchi L.A.T.S., Karunaratne S.B., Sankalpa J.K.S., Wijesuriya B.W., Gajanayake B. and Abeysinghe D.C. Development of land Suitability Map to expand Rubber in Northern Dry Zone of Sri Lanka: A case from Vavuniya District. Peradeniya University International Research Session, 2015.
 • Jeewanthi P.W., Wijesuriya W. and Sankalpa J.K.S. “Changes Observed in Rainfall Patterns in Three Major Rubber Growing Areas”. Annual Research Colloquium on Agrarian Studies in Sri Lanka 2016: page 25.
 • J K S Sankalpa, Senani Karunarathne and Wasana Wijesuriya (2014).  Land suitability evaluation using multi criteria decision approach and GIS: Special focus on Ampara district of Sri Lanka. YSF Symposium 2014.
 • P W Jeewanthi, J K Sajeep Sankalpa and Wasana Wijesuriya (2014). Use of information on rainfall behaviour to assist timely management of agronomic operations in rubber plantations in the agro ecological region-WL1A. YSF Symposium 2014.
 • Wasana Wijesuriya, J K S Sankalpa, W P Jeewanthi, S B Karunarathne and H M L K Herath (2014). Identifying Spatial and Temporal Behaviour of droughts using the standardized precipitation index (SPI). International Statistics Conference- 2014.
 • J K S Sankalpa, Wasana Wijesuriya and P W Jeewanthi (2013). Export performance of rubber products manufacturing sector in Sri Lanka. J. Rubber Research Institute of Sri Lanka, 93: 51-61.
 • Wijesuriya, Wasana, J.K.S. Sankalpa, S.B. Karunaratne, D.M.A.P. Dissanayake, P.W. Jeewanthi and O.V. Abeywardene. (2014). Identifying Rainfall and Drought Dynamics Using Standardized Precipitation Index (SPI): An Application in Non-traditional Rubber Growing Areas in Eastern, North Central and Northern Provinces of Sri Lanka.  5th symposium on PCR
 • Edirisinghe, J., Wijesuriya, W., and Bogahawatte, C., (2010). Profit efficiency of smallholder rubber farmers in Kegalle, Kalutara and Ratnapura districts.  Journal of the Rubber Research Institute of Sri Lanka. 90, 64-77

 


වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

 • Call 1919

විමසීම්

 • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
 • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
 • 034 - 2247426, 034 - 2247383
 • 034 - 2248459, 034 - 2295540
 • 034 - 2247427
 • dirrri[at]sltnet.lk