ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශයකාෂි ආර්ථික විද්‍යා අංශය

රබර් අංශයේ ආර්ථික, සමාජීය හා පාරිසරික තිරසාරභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 

කෘෂිකාර්මික ආර්ථික විද්‍යා ඒකකය ප්‍රධාන වශයෙන් රබර් අංශයේ සමාජ ආර්ථික අධ්‍යයන මෙන්ම රබර් කර්මාන්තය පිළිබඳ විවිධ ආර්ථික විශ්ලේෂණයන් සඳහා සම්බන්ධ වේ. කෘෂිකාර්මික ආර්ථික විද්‍යා ඒකකය ජෛවමිතික අංශය සමඟ ඒකාබද්ධව විවිධ පර්යේෂණ සිදු කරන අතර විවිධ ආකාරයේ ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණයන් සඳහා වෙනත් පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තු සඳහා සහාය වේ. රබර් ගොවිතැන සහ සැකසුම් කිරීම ලාභදායී ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මග පෙන්වීම එහි අරමුණයි.

Research Officer / Agricultural Economist

J K S Sankalpa (B.Sc. Agri.), (M.Sc.), (M. Econ.)
Email : ssankalpa2[at]gmail.com

Sankalpa J.K.S. is currently working as a Research Officer/ Economist of the Agricultural Economics Unit. He obtained his B.Sc. degree in Agricultural Technology and Management from University of Peradeniya in 2009 with a Second Class Lower Division. Also, he has obtained his Masters degree in Agricultural and Bio-Systems Engineering at the same university in the year 2011. Mr. Sankalpa has completed his postgraduate research degree in Economics from University of Colombo in the year 2017. His current research area consist with Agricultural farming systems, production economics, socioeconomic studies in the rubber farming, and GIS applications in the agriculture sector.

 

Research Officer / Agricultural Economist

Miss P G N Ishani, BSc Agric. (SL)

P.G.N.Ishani is currently working as a Research Officer/ Economist of the Agriculture Economics Unit. She obtained her BSc degree in Agricultural Technology and Management from University of Peradeniya in 2014 with a Second Class Upper Division. Majoring in Applied Economics and Business Management. She is following Msc in Agriculture Economics from Postgraduate Institute of Agriculture, University of Peradeniya. Her current research area consist of trade and policy analysis and applications are extended to analysis of various socio and economic analysis related to rubber industry.

 • රබර් අංශයේ ව්‍යාපෘති වටිනාකම විශ්ලේෂණය කිරීම
 • රබර් පාදක ගොවි ක්‍රම පිළිබඳ අධ්‍යයනයන් සහ තිරසාර ජීවනෝපාය සංවර්ධනය කෙරෙහි ඒවා දක්වන බලපෑම
 • රබර් ගොවිතැන තුළින් ජීවනෝපාය සංවර්ධනය හා දරිද්‍රතාවය අවම කිරීමේ උපාය මාර්ග
 • රබර් අංශයේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම් විශ්ලේෂණය කිරීම
 • රබර් කර්මාන්තයේ වෙළඳ දර්ශකවල ක්‍රියාකාරිත්වය විශ්ලේෂණය කිරීම
 • ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් අංශයේ අපනයන කාර්ය සාධනය විශ්ලේෂණය කිරීම
 • දේශීය හා ජාත්‍යන්තර රබර් මිල විශ්ලේෂණය
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික රබර් වගා කරන දිස්ත්‍රික්කයේ රබර් සිටුවීමේ ආර්ථික ශක්‍යතාව
 • සාම්ප්‍රදායික රබර් වගා කරන ප්‍රදේශවල කුඩා පරිමාණයේ රබර් කිරි අස්වැන්නෙහි තාක්‍ෂණික කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායිතාව විශ්ලේෂණය කිරීම
 • රබර් පාදක ගොවි ක්‍රමවල දරිද්‍රතාවයේ සිදුවීම් පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක විශ්ලේෂණය
 • රබර් වගාව පිළිබඳ ශක්‍යතා විශ්ලේෂණ වාර්තාවන් ලබාදීම
 • දේශීය හා ජාත්‍යන්තර රබර් වෙළඳපොළ මිල, රබර් නිෂ්පාදන අලෙවිකරණය පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම.
 • රබර් ගොවිතැන පිළිබඳ විවිධ වර්ගයේ පිරිවැය-ප්‍රතිලාභ විශ්ලේෂණයන් සමඟ අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් ලබා දීම.
 • රබර් වතු හානිවීම් සිදුවීමේදී වන්දි ගෙවීම් සකස් කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම.
Journal papers
 • Sankalpa, J.K.S., Wijesuriya, W. & Ishani, P.G.N. (2020). Do rubber-based agroforestry practices build resilience upon poverty incidence? A case study from Moneragala district in Sri Lanka. Agroforest Syst. https://doi.org/10.1007/s10457-020-00502-9
 • Sankalpa J.K.S., Wijesuriya B.W., Karunaratne S.B. and Ishani P.G.N. (2017). Use of GIS Geographically Weighted Regression to determine productivity and their driving forces: A case study from the Kalutara district of Sri Lanka. Applied Economics and Business 1(2), 12-27. Available from http://aeb.wyb.ac.lk/index.php/v21p2/
 • Sankalpa J. K. S., Wijesuriya B.W. and Jeewanthi P.W. (2013). Export performance of rubber products manufacturing sector in Sri Lanka. J. Rubber Research Institute of Sri Lanka, 93: 51-61. Available from http://dl.nsf.ac.lk/bitstream/handle/1/23136/JRRISL-93-51.pdf;sequence=1

 

Conference papers
 • Ishani, P.G.N., Wijesuriya, W. and Sankalpa, J.K.S. (2019). Can Poverty be reduced through improvement in Technical Efficiency in the smallholder rubber sector: Case Study from Kegalle District of Sri Lanka. 7th Symposium on Plantation Crop Research, Colombo, Sri Lanka.
 • Dissanayake, D.M.A.P., Ishani, P.G.N. Gunarathne, P.K.K.S., Ranawaka, R.A.D., Sankalpa, J.K.S.,Seneviratne, P., and Wijesuriya, W. (2019). Strategies to Prevent Evading from Rubber Planting: Introducing Gliricidia as a Fuel Wood in Smallholder Rubber Lands of Sri Lanka. International Rubber Conference-2019, Myanmar.
 • Wijesuriya, W., Herath, H.M.L.K., Ishani, P.G.N., and Sankalpa, J.K.S. (2019). Forecasting of Rubber Prices in the Sri Lankan Market using Multiple Temporal Aggregation (M.T.A.). International Rubber Conference-2019, Myanmar.
 • Sankalpa, J.K.S., Wijesuriya, W., Karunaratne, S. and Ishani, P.G.N. (2017). A comparison of spatial interpolation methods in developing yield maps of Natural Rubber (N.R.) for precision crop production: A case study from smallholder rubber lands in Kalutara District Sri Lanka. Proceedings of the International Statistics Conference, Sri Lanka.
 • Sankalpa J K S, Wijesuriya B W, Karunaratne S, and Ishani P G N (2017). Use of GIS Geographically Weighted Regression to determine Natural Rubber productivity and their driving forces: A case study from the Kalutara district of Sri Lanka, International Rubber Conference, Indonesia 2017.
 • Sankalpa J K S & Wijesuriya B.W. (2015).  Exports performance of raw natural rubber sector in Sri Lanka Bulletin of the rubber research institute of Sri Lanka (Accepted)
 • Wijesuriya W I J, Sankalpa JKS, Liyanaarachchi LATS and Gayan MWH (2016). Drought indices to identify rainfall anomalies in rubber growing areas in Sri Lanka. International Rubber Conference, Cambodia, 2016.
 • Gayan M W H, Wijesuriya WIJ, Sankalpa JKS, Punyawardena BVR, Premalal S, Herath HMLK, Karunaratne SB, Peiris BL and Amarasekara N (2016).   Comparing the use of Standardized Precipitation Index (SPI) and Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) for identifying rainfall anomalies in the wet zone. Wayamba University International conference 2016.
 • Liyanaarachchi L.A.T.S., Karunaratne S.B., Sankalpa J.K.S., Wijesuriya B.W., Gajanayake B. and Abeysinghe D.C. Development of land Suitability Map to expand Rubber in Northern Dry Zone of Sri Lanka: A case from Vavuniya District. Peradeniya University International Research Session, 2015.
 • Jeewanthi P.W., Wijesuriya W. and Sankalpa J.K.S. “Changes Observed in Rainfall Patterns in Three Major Rubber Growing Areas”. Annual Research Colloquium on Agrarian Studies in Sri Lanka 2016: page 25.
 • J K S Sankalpa, Senani Karunarathne and Wasana Wijesuriya (2014).  Land suitability evaluation using multi criteria decision approach and GIS: Special focus on Ampara district of Sri Lanka. YSF Symposium 2014.
 • P W Jeewanthi, J K Sajeep Sankalpa and Wasana Wijesuriya (2014). Use of information on rainfall behaviour to assist timely management of agronomic operations in rubber plantations in the agro ecological region-WL1A. YSF Symposium 2014.
 • Wijesuriya WIJ, Sankalpa JKS, Liyanaarachchi LATS and Gayan MWH (2016). Drought indices to identify rainfall anomalies in rubber growing areas in Sri Lanka. International Rubber Conference, Cambodia, 2016.
 • Gayan MWH, Wijesuriya WIJ, Sankalpa JKS, Punyawardena BVR, Premalal S, Herath HMLK, Karunaratne SB, Peiris BL and Amarasekara N (2016).   Comparing the use of Standardized Precipitation Index (SPI) and Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) for identifying rainfall anomalies in the wet zone. Wayamba University International conference 2016.
 • Liyanaarachchi L.A.T.S., Karunaratne S.B., Sankalpa J.K.S., Wijesuriya B.W., Gajanayake B. and Abeysinghe D.C. Development of land Suitability Map to expand Rubber in Northern Dry Zone of Sri Lanka: A case from Vavuniya District. Peradeniya University International Research Session, 2015.
 • Jeewanthi P.W., Wijesuriya W. and Sankalpa J.K.S. “Changes Observed in Rainfall Patterns in Three Major Rubber Growing Areas”. Annual Research Colloquium on Agrarian Studies in Sri Lanka 2016: page 25.
 • J K S Sankalpa, Senani Karunarathne and Wasana Wijesuriya (2014).  Land suitability evaluation using multi criteria decision approach and GIS: Special focus on Ampara district of Sri Lanka. YSF Symposium 2014.
 • P W Jeewanthi, J K Sajeep Sankalpa and Wasana Wijesuriya (2014). Use of information on rainfall behaviour to assist timely management of agronomic operations in rubber plantations in the agro ecological region-WL1A. YSF Symposium 2014.
 • Wijesuriya, Wasana, J.K.S. Sankalpa, S.B. Karunaratne, D.M.A.P. Dissanayake, P.W. Jeewanthi and O.V. Abeywardene. (2014). Identifying Rainfall and Drought Dynamics Using Standardized Precipitation Index (SPI): An Application in Non-traditional Rubber Growing Areas in Eastern, North Central and Northern Provinces of Sri Lanka.  5th symposium on PCR
 • Hettiarachchi, L.G., Wijesuriya, W., Nugawela, A., Sankalpa, J.K.S. and Karunaratne, S.B. (2013). Spatial Distribution of Productivity and Technical Efficiency of Smallholder Rubber Lands in the Kaluthara District.Proceedings of 12th Agricultural Research Symposium:1-5

 

Bulletin articles
 • Sankalpa, J. K. S. & Wijesuriya B.W. (2015). Exports performance of raw natural rubber sector in Sri Lanka. Bulletin of the Rubber Research Institute of Sri Lanka 95

 

Newspaper articles
 • සංකල්ප ජේ. කේ. එස්. (2017). ලෝක ස්වභාවික රබර් ක්ක්ෂේත්‍රයේ මෑතකාලීන ප්‍රවණතා. ).සිළුමිණ පුවත්පත. විස්තර සඳහා. http://www.silumina.lk/2017/09/23/සල්පි /රබර්-වගාජේ-මෑත-කාලීන-ප්%E2%80%8Dරවණතා
 • සංකල්ප ජේ. කේ. එස්. (2017).. රබර් මිල කෙරෙහි අනෙකුත් සාධකවල බලපෑම. සිළුමිණ පුවත්පත. විස්තර සඳහා http://www.silumina.lk/2017/09/30/සල්පි /රබර්-මි -ජකජරහි-අජනකුත්-සාධකව -බ පෑම

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

 • Call 1919

විමසීම්

 • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
 • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
 • 034 - 2247426, 034 - 2247383
 • 034 - 2248459, 034 - 2295540
 • 034 - 2247427
 • dirrri[at]sltnet.lk