ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශය International Workshop New Leaf Fall Disease (Pestalotiopsis) of Rubber

31 07 2023 - 07:58 AM

International Workshop on the new rubber disease (Pesta) will be held from 4 - 6 September 2023. Jointly Organized by RRISL & IRRDB.

 

Click Here for the Registration

 

 වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk