ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශයJournal of the RRISL

Journal of the Rubber Research Scheme_ Volume 1_1924
Journal of the RRISL 2022
Journal of the RRISL 2021

 

Journal of the RRISL 2020
Journal of the RRISL 2019
Journal of the RRISL 2018
Journal of the RRISL 2017
Journal of the RRISL 2016
Journal of the RRISL 2015

 

Content Pages
Journal of the RRISL 2014 Content Page
Journal of the RRISL 2013 Content Page
Journal of the RRISL 2012 Content Page
Journal of the RRISL 2011 Content Page
Journal of the RRISL 2010 Content Page
Journal of the RRISL 2009 Content Page
Journal of the RRISL 2007 Content Page
Journal of the RRISL 2005 Content Page
Journal of the RRISL 2003 Content Page
Journal of the RRISL 2000 Content Page

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk