ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයඅධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

ගරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා විසින් පත් කරනු ලබන සාමාජිකයන්

මහාචාර්ය සුධීරා එම්.ඩබ්ලිව්. රන්වල මහත්මිය, සභාපතිනී - රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය
කේ.වී.ඩී.සී. විමලසිරි මහතා, අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන), වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය (නියෝජිත, වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය)
දර්ශනී ද සිල්වා මිය, අධ්‍යක්ෂ, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, මුදල් අමාත්‍යාංශය (නියෝජිත, මුදල් අමාත්‍යාංශය)
අනුෂ පෙරේරා මහතා, විධායක අධ්‍යක්ෂ - බලන්ගොඩ පුද්ගලික වැවිලි සමාගම (නියෝජිත, ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය)
උදාර ප්‍රේමතිලක මහතා, අධ්‍යක්ෂ වැවිලි (රබර්), කැලණි වැලි පුද්ගලික වැවිලි සමාගම (නියෝජිත, ලංකා වැවිලි කරුවන්ගේ සංගමය)
ආචාර්ය එල්.එම්.කේ.තිලකරත්න මහතා (නියෝජිත, කොළඹ රබර් වෙළඳුන්ගේ සංගමය)
ජස්ටින් සෙනෙවිරත්න මහතා, අධ්‍යක්ෂ - ලලාන් රබර් (පුද්ගලික) වැවිලි සමාගම (නියෝජිත, ශ්‍රී ලංකා රබර් නිෂ්පාදන හා අපනයන කරුවන්ගේ සංගමය)
ආචාර්ය කාංචන සිල්වා මහතා, අධ්‍යක්ෂ, තුරුසවිය අරමුදල
මහාචාර්ය ගාමිණී සේනානායක මහතා, සභාපති, ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව
නිල බලයෙන් පත්වන සාමාජිකයන්
අධ්‍යක්ෂ, ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ ආයතනය
ජේ.එම්.මංගලතිස්ස මහතා, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
එස්.එස්.පොහොලියැද්දේ මහතා, කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ, ලංකෙම් තේ හා රබර් වැවිලි සමාගම, සභාපති ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk