ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශයEstates Committee

Mr. Lakshman Abeysekera, Chairman, Rubber Research Board  
Dr V H L Rodrigo, Additional Director, Rubber Research Institute of Sri Lanka
Dr (Mrs) P Seneviratne, Deputy Director Research (Biology), Rubber Research Institute of Sri Lanka
Mr Nissanka Seneviratne, General Manager, Kotagala Plantations Ltd. 
Mr Jagath Hettiarachchi, Senior Manager, Paiyagala Estate, Baduraliya
Mr P A Lukshaman, Senior Manager - Estate, Dartonfield Estate 
Mr B S S Hewage, Senior Accountant, Rubber Research Institute of Sri Lanka  

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk