ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශයවිගණන හා කළමනාකරණ කමිටුව

අජන්ත ගල්හේන මහතා, අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ව්‍යාපාති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, මුදල් අමාත්‍යාංශය (කමිටු සභාපති)
මාධව වර්ණකුලසූරිය මහතා, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
කේ.ඒ.සී. ශාමන්ත මහතා, අභ්‍යන්තර විගණක, වැවිලි අමාත්‍යාංශය
ආර්.ඩි.එස්. සීතා මහත්මිය, සහකාර විගණන අධිකාරී, විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව
 
පැමිණීම
ආචාර්ය සුසන්ත සිරිවර්ධන මහතා, වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ, රබර් පර්යේෂණායතනය
බී.එස්.එස්. හේවගේ මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ ගණකාධිකාරි, රබර් පර්යේෂණායතනය 
එම්.එස්. අයි. සේනාධීර මිය අභ්‍යන්තර විගණක, රබර් පර්යේෂණායතනය 
ඩි.එම්.එස්. දිසානායක මහතා,ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරි, රබර් පර්යේෂණායතනය  
යූ.කේ. අකිලා තරින්දුනී මහත්මිය, පරිපාලන නිලධෘරි, රබර් පර්යේෂණායතනය

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk