ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයවිගණන හා කළමනාකරණ කමිටුව

දර්ශනී ද සිල්වා මහත්මිය, මහා භාණ්ඩාගාර නියෝජිත (කමිටුවේ සභාපති)  
නිලානි ජයසිරි මහත්මිය, විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජිත (කමිටු සාමාජික) 
ජේ.එම්. මංගලතිස්ස මහතා, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (කමිටු සාමාජික) 
කේ.වී.ඩි.සී. විමලසිරි මහතා, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ නියෝජිත (කමිටු සාමාජික)  
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ විගණන ඒකකයේ නියෝජිතයෙකු  
 
පැමිණීම
ආචාර්ය වී.එච්.එල්. රුද්‍රිගෝ මහතා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ, රබර් පර්යේෂණායතනය  
බී.එස්.එස්. හේවගේ මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ ගණකාධිකාරි, රබර් පර්යේෂණායතනය 
එම්.එස්. අයි. සේනාධීර මිය අභ්‍යන්තර විගණක, රබර් පර්යේෂණායතනය 
ඩි.එම්.එස්. දිසානායක මහතා,ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරි, රබර් පර්යේෂණායතනය  

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk