ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශයඅර්ථ සාධක අරමුදල් කමිටුව

ලක්ෂ්මන් අබේසේකර මහතා, සභාපති, රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය
ආචාර්ය සුසන්ත සිරිවර්ධන මහතා , වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ, රබර් පර්යේෂණායතනය, සාමාජික
ඩි.එම්.එස්. දිසානායක මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරි, රබර් පර්යේෂණායතනය (ලේකම්)
බී.එස්.එස්. හේවගේ මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ ගණකාධිකාරි, ර.ප.ආ. (භාණ්ඩාගාරික)
ආචාර්ය කේ.වි.වි.එස්. කුඩලිගම මහත්මිය, ප්‍රධානි, ජෛව රසායන හා කායික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, තේරී පත්වූ කමිටු සාමාජික
පි.කේ.කේ.එස්. ගුණරත්න මහතා, උපදේශන නිලධාරී, තේරී පත්වූ කමිටු සාමාජික
ජේ.ඒ.එස්. චන්ද්‍රසිරි මහතා, අත්හදා බැලීමේ නිලධාරි, තේරී පත්වූ කමිටු සාමාජික

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk