ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයඅර්ථ සාධක අරමුදල් කමිටුව

මහාචාර්ය සුධීරා රන්වල මහත්මිය, සභාපතිනිය, රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය.   
ආචාර්ය වී.එච්.එල්. රුද්‍රිගෝ මහතා, අතිරේක අධ්‍යක්ෂ, රබර් පර්යේෂණායතනය
ඩි.එම්.එස්. දිසානායක මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරි, රබර් පර්යේෂණායතනය (ලේකම්)
බී.එස්.එස්. හේවගේ මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ ගණකාධිකාරි, ර.ප.ආ. (භාණ්ඩාගාරික)
පී.කේ.කේ.එස්. ගුණරත්න මහතා, සාමාජිකයන් විසින් පත් කර ගන්නා ලද කමිටු සාමාජික
ටි.බී. දිසානායක මහතා, සාමාජිකයන් විසින් පත් කර ගන්නා ලද කමිටු සාමාජික
ජේ.ඒ.එස්. චන්ද්‍රසිරි මහතා, සාමාජිකයන් විසින් පත් කර ගන්නා ලද කමිටු සාමාජික

For Information

  • Call 1919

Contact Info

  • Rubber Research Institute of Sri Lanka.
  • Dartonfield, Agalawatta. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri@sltnet.lk