ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශය 

ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ ආයතනයේ පහත සදහන් පුරප්පාඩු පිරවීම සදහා අවශ්‍ය කෙරෙන සුදුසුකම් සපුරා ඇති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාත්‍රාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ පුරවැසියන් වෙතින් අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ (ජීව) - පුරප්පාඩු 01

 

ගණකාධිකාරි - පුරප්පාඩු 01

 

පර්යේෂණ නිලධාරි- පුරප්පාඩු 05

 

රබර් ව්‍යාප්ති නිලධාරි - පුරප්පාඩු 05

 

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය:2023-07-04

Please click here for more details >>>.....


වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk