ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශයපුරප්පාඩු

ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනයේ පහත සදහන් පුරප්පාඩු පිරවීම සදහා අවශ්‍ය කෙරෙන සුදුසුකම් සපුරා ඇති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පුරවැසියන් වෙතින් අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

----------------------------------------------------------------

 

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි (අධ්‍යක්ෂ) - පුරප්පාඩු 01

 

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ - පුරප්පාඩු 01

 

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය: 09-01-2024

Please click here for more details >>>.....

 

----------------------------------------------------------------

 

ජේ. පර්යේෂණ නිලධාරි - පුරප්පාඩු 10

 

තාක්ෂණ නිලධාරි (සිවිල්) - පුරප්පාඩු 01

 

තාක්ෂණ නිලධාරි (විදුලි) - පුරප්පාඩු 01

 

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය : 09-01-2024

Please click here for more details >>>.....

 

----------------------------------------------------------------


වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk