ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයStatistics

Key Indicators : Rubber

Item
Unit
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.  Production
Mn.kg
152.1
130.4
98.6
88.6
79.1
83.1 82.6
2.  Area (b)
 
 
 
 
       
   2.1 Under cultivation
'ooo ha
130.8
133.7
134.1
132.8
132.7
130.3 137.1
   2.2 Under tapping
'ooo ha
104.2
107
111
107.6
98.9
98.6 106.7
3. Yield
kg/ha
1459
1219
889
823
800
809 774
4. Fertillzer Issue
'ooo MT
15.5
20.5
 
       
5. Replanting (c)
ha
3243
4981
1475
1917
1467
1338 870
6. New planting (c)
ha
3382
3013
1304
825
615
677 980
7. Prices
 
 
 
 
       
   7.1 Exports f.o.b
Rs/kg
420.77
389.81
362.96
342.03
294.33
343.6 363.93
   7.2 Colombo RSS
Rs/kg
416.61
376.9
285.76
245.93
238.97
337.27 281.12
8. Cost of production (d)
Rs/kg
136
150
160
170
180
195 205
9. Exports
Mnkgs
37.38
23.6
16.31
10.37
16.17
17.2 13.98
10.Domestic consumption    Mnkgs
 
 
110.3
107.3
85.6
127.4
142
128.14 135.24
11.Export earnings  
 
 
 
       
  11.1 Raw Rubber
Rs Mn
15726
9164
5916
3548
4578
5920 5088
  11.3 Semi processed rubber
 
5535
4733
3916
1836
766
6412 630
  11.3 End Products
Rs Mn
103921
114790
112252
101426
111025
126783 141665
Total Export Earnings
Rs Mn
125182
123985
122084
106810
1116549
133345 147383
 
US$ Mn
984
959
935
785
800
875 806

Source : Central Bank Annual report

Source : Rubber Development Department


Rubber : Production by Different Types

Year
Sheet
Sole
Crepe
Scrap
Crepe
 Latex
Crepe
T.S.R.
Latex
Other
Total (MT)
 
 
 
 
 
 
 
 
1980
72,404
4,278
13,422
31,830
9,745
1,472
133,151
1981
62,067
4,200
9,033
33,935
13,198
1,512
123,945
1982
62,230
4,148
8,328
35,997
12,372
2,155
125,230
1983
56,596
4,326
4,602
64,051
8,102
2,320
139,997
1984
66,926
4,275
7,480
52,519
8,107
3,614
142,921
1985
65,883
4,164
6,135
41,260
13,686
6,365
137,493
1986
62,883
4,446
7,400
43,480
14,265
5,787
138,261
1987
55,580
4,679
9,069
35,080
11,667
5,732
121,807
1988
62,865
2,894
4,954
33,664
14,151
3,864
122,392
1989
54,307
2,589
3,666
31,316
13,985
4,882
110,745
1990
56,356
4,147
5,803
32,044
9,893
4,860
113,103
1991
51,339
2,449
7,376
28,735
6,750
7,204
103,853
1992
45,626
3,684
5,017
24,554
15,497
11,770
106,148
1993
43,751
3,864
4,319
25,181
13,981
13,104
104,200
1994
40,859
3,955
4,429
30,078
11,521
14,459
105,301
1995
42,190
2,748
2,920
29,278
22,970
5,611
105,717
1996
53,221
3,739
4,102
33,698
11,067
6,674
112,501
1997
46,067
3,994
2,796
34,121
9,232
9,572
105,782
1998
26,919
4,865
1,858
51,527
5,814
4,727
95,710
1999
28,677
4,250
1,644
39,391
4,758
17,864
96,584
2000
34,003
4,512
1,788
28,110
3,879
15,344
87,636
2001
30,344
3,915
2,743
26,112
3,657
19,461
86,232
2002
42,770
2,987
2,185
20,831
1,231
20,514
90,518
2003
50,015
2,195
3,117
17,131
1,193
18,359
92,010
2004
46,705
2,035
3,708
12,481
2,812
27,000
94,741
2005
50,170
2,739
2,883
12,914
5,880
29,766
104,352
2006
46,260
3,949
1,606
20,224
9,038
28,076
109,153
2007
48,875
4,077
1,693
21,756
9,564
31,586
117,551
2008
55,011
3,937
2,711
21,043
10,968
35,573
129,243
2009
54,550
5,448
3,502
31,670
11,775
29,934
136,879
2010
59,248
6,711
1,842
52,504
8,341
24,341
152,987
2011
60,699
3,384
1,332
59,933
7,981
24,869
158,198
2012
59,242
1,902
1,280
36,550
8,672
44,403
152,050
2013
62,800
2,379
2,440
15,373
9,566
37,863
130,421
2014
48,539
2,410
1,022
11,832
7,615
27,155
98,573
2015
44,392
1,939
886
8,266
7,606
25,478
88,567
2016
39,754
1,575
791
12,618
3,865
20,497
79,100
2017
41,523
1,476
830
9,160
1,204
28,878
83,071
2018
41,300
1,400
2,600
10,500
800
26,000
82,600

 

Source : Rubber Development Department


Rubber Production by Different Types - 2018


 

RUBBER : TOTAL PRODUCTION, EXPORTS & DOMESTIC CONSUMPTION

Year
Production
Exports
Domestic Consumption
('ooo Mt)
('ooo Mt)
('ooo Mt)
1980
133.2
120.9
14.9
1981
123.9
132.5
16.2
1982
125.2
131.3
16.3
1983
140.0
125.2
16.4
1984
141.9
126.2
15.0
1985
137.5
120.4
15.0
1986
137.8
110.0
16.4
1987
121.8
106.0
19.3
1988
122.4
99.3
19.8
1989
110.7
86.0
20.7
1990
113.1
86.7
23.5
1991
103.9
76.4
26.7
1992
106.1
78.6
28.8
1993
104.2
69.6
32.8
1994
105.3
69.1
36.3
1995
105.7
68.2
37.4
1996
112.5
72.1
39.9
1997
105.8
61.4
44.0
1998
95.7
41.4
53.6
1999
96.6
42.7
53.7
2000
87.6
32.5
55.1
2001
86.2
32.0
54.0
2002
90.5
36.1
54.4
2003
92.0
35.2
56.8
2004
94.7
40.3
54.4
2005
104.40
31.6
72.7
2006
109.2
46.3
63.1
2007
117.6
51.42
73.9
2008
129.2
48.6
80.1
2009
136.9
56.0
84.9
2010
153.0
51.5
107.2
2011
158.2
42.6
111.7
2012
152.1
37.4
110.0
2013
130.4
23.6
107.3
2014
98.6
16.3
85.6
2015
88.6
10.4
127.4
2016
79.1
16.2
142.0
2017
83.1
17.2
128.14
2018
82.6
13.98
135.24

 

Source : Rubber Development Department


Total Rubber Land area according to administrative districts

District
Extent in 2010
Total
(Hectares)
Extent in 2002
Total
(Hectares)
Extent in 1982
Total
(Hectares)
Small Holding Sector
Estate
Sector
Small Holding Sector
Estate
Sector
Small Holding Sector
Estate
Sector
Colombo 4,159 2,161 6,320
3235
3829
7064
3923
6394
10317
Gampaha 3,548 287 3,835
2609
446
3055
2465
899
3364
Kaluthara 17,804 10,961 28,765
13332
16590
29922
17323
30309
47632
Kandy 1,548 306 1,854
964
202
1166
1310
817
2127
Matale 542 769 1,311
170
1691
1861
652
3770
4422
N' Eliya 6 0 6
20
2
22
36
188
224
Galle 2,815 3,167 5,982
1667
4851
6518
3340
11297
14637
Matara 2,719 1,286 4,005
1451
2163
3614
2567
4070
6637
Hambanthota 155 0 155
39
2
41
25
42
67
Kurunagala 1512 1,506 3,018
557
2196
2753
738
2552
3290
Puttlam 193 0 193            
Badulla 352 1,274 1,626
45
367
412
57
912
969
Monaragala 4,402 403 4,805
531
1300
1831
100
2092
2192
Rathnapura 14,048 12,557 26,605
9532
12137
21669
10249
19080
29329
Kegalle 21,316 15,849 37,165
14503
20250
34753
16652
29267
45919
Total 75,119 50,526 125,645
48655
66026
114681
59437
111689
171126

 

Note :

Estate Sector - Greater than or equal 20 ha
  Small holding sector - Less than 20 ha.
Source : Department of Census & Statistics
  Census of Agriculture 1982, 2002 & 2010

Rubber Extent in Different Districts - 2013/14

 
District
Smallholder sector
Estate sector (RPC & State)
Total
No. of holdings
Extent (ha)
No. of holdings
Extent (ha)
No. of holdings
Extent (ha)
Colombo
3,923
6,026
103
9,954
4,026
15,980
Gampaha
3,583
6,597
55
1,531
3,638
8,128
Kalutara
20,334
27,142
302
32,644
20,636
59,786
Kandy
2,033
2,920
29
1,142
2,062
4,062
Matale
508
546
41
2,394
549
2,940
N' Eliya
25
26
3
40
28
66
Galle
2,684
3,678
153
7,085
2,837
10,763
Matara
2,268
3,669
118
3,994
2,386
7,663
Hambanthota
396
487
3
31
399
518
Kurunagala
1,284
2,095
54
5,920
1,338
8,015
Puttlam
18
38
1
5
19
43
Badulla
426
614
53
3,343
479
3,957
Monaragala
7,075
12,480
33
2,040
7,108
14,520
Rathnapura
12,663
29,145
435
34,381
13,098
54,526
Kegalle
22,908
35,218
354
49,919
23,262
85,137
Vuvuniya 39 29 2 22 41 51
Ampara 335 721 0 0 335 721
Total
80,555
122,529
1,742
154,575
82,297
277,104

Distribution of rubber lands in different district in 1982, 2002, 2010 & 2013/14


Changes observed in yearly averages of auction prices for RSS, Scrap Crape and Latex Crepe from 2000 to 2019


වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk