ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශයපුස්තකාලය

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් හි ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතන පුස්තකාලය 1953 දී ආරම්භ කරන ලද්දේ රබර් අංශයේ තොරතුරු අවශ්‍යතා සපුරාලීමේ වගකීමෙනි. රත්මලාන පුස්තකාලය 1975 දී පිහිටුවන ලද අතර රබර් තාක්ෂණය පිළිබඳ පොත් සහ වාර සඟරා එකතුව රත්මලාන පුස්තකාලයට ගෙන යන ලදී. පුස්තකාලයේ මූලික පරමාර්ථය වන්නේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීම සඳහා විද්‍යාඥයින්ට, ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්ට සහ සාමාන්‍ය ජනතාවට පර්යේෂණ කිරීම සඳහා තොරතුරු සැපයීමයි.

පුස්තකාලයාධිපති හා ප්‍රකාශණ නිලධාරී

චානිකා විජේසේකර මහත්මිය, BA (SL), Dip. in Tamil (Basic Course), MSSc (SL)
chaniwijesekara@gmail.com

චානිකා විජේසේකර මහත්මිය දැනට පුස්තකාලයාධිපති හා ප්‍රකාශණ නිලධාරී ලෙස සේවය කරයි. ඇය කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යා විශේෂ උපාධිය දෙවන පෙළ ඉහළ සාමාර්ථයක් ද සහිතව 2015 වසරේදී ලබාගෙන ඇත. ඇය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනයෙන් 2017 වසරේදී දෙමළ ඩිප්ලෝමා මූලික පාඨමාලාව සම්පුර්ණ කර ඇත. ඇය කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් 2019 වසරේදී තම සමාජීය විද්‍යාපති උපාධිය සම්පුර්ණ කර ඇත. චානිකා විජේසේකර මහත්මිය මේ වන විට පර්යේෂණ පත්‍රිකා 08ක් පමණ සඟරා සහ දේශීය, විදේශීය සම්මන්ත්‍රණ පත්‍රිකා හි ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

 
  පුස්තකාලයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්
   
 

ස්වාභාවික රබර් සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීම, බෙදා හැරීම.

ආයතනයේ නිත්‍ය ප්‍රකාශන සැකසීම සහ ප්‍රකාශන පවත්වාගෙන යාම.

AGRINET ක්‍රියාකාරකම් වලට සහභාගී වීම.
   
  Services
   
 

බැහැර දීමේ සේවාව

විමර්ශණ සේවාව

අන්තර් පුස්තකාල පිරුළු සේවාව

ඡායා පිටපත් සේවාව

අනුක්‍රමණිකාකරණ සේවාව

පටුන පිටු සේවාව

ප්‍රවර්තන සම්ප්‍රජානන සේවාව

වරණීය විඥාපන සේවාව

අන්තර්ජාල ගවේෂණ සේවාව
 

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk