ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශයවිද්‍යාත්මක කමිටුව

ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනයේ සාමාජිකයන්
ලක්‍ෂ්මන් අබේසේකර මහතා, සභාපති, රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය; 
ආචාර්ය වී.එච්.එල්.රුද්‍රිගෝ මහතා, අතිරේක අධ්‍යක්ෂ , රබර් පර්යේෂණ ආයතනය
ආචාර්ය ජී.පී.ඩබ්ලිව්.පී.පී.සෙනෙවිරත්න මහත්මිය, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ (ජීව විද්‍යා), රබර් පර්යේෂණායතනය;
ආචාර්ය සුසන්ත සිරිවර්ධන මහතා, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ (තාක්ෂණික), රබර් පර්යේෂණායතනය
ආචාර්ය ඩී.එම්.ඒ.පී.දිසානායක, ප්‍රධානී, උපදේශක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
ආචාර්ය ඩී.ජී.එදිරිසිංහ මහත්මිය, ප්‍රධානී, රබර් තාක්ෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
ආචාර්ය එස්.පී.විතානගේ මහත්මිය, ප්‍රධානී, ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
ආචාර්ය බී.ඩබ්ලිව්.විජේසූරිය මහත්මිය, ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරී, ජෛවමිතික අංශය, රබර් පර්යේෂණායතනය
ආචාර්ය එන්.එම්.සී.නයනකාන්ත මහතා, ප්‍රධානී, ශාක විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
ආචාර්ය ටී.එච්.පී.එස්.ප්‍රනාන්දු මහත්මිය, ප්‍රධානී, ශාක ව්‍යාධි හා ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
ආචාර්ය ඊ.එස්.මුනසිංහ මහත්මිය, ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරී, උපයෝගීතා පර්යේෂණ ඒකකය, රබර් පර්යේෂණායතනය
ආචාර්ය කේ.වී.වී.එස්.කුඩලිගම මහත්මිය, ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරී, ජෛව රසායන හා කායික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
ආචාර්ය ආර්.පී.හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය, ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරී, පාංශු හා ශාක පෝෂත්ව දෙපාර්තමේන්තුව,රබර් පර්යේෂණායතනය
ආචාර්ය කේ.කේ.ලියනගේ මහතා, ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරී, ප්‍ර‍වේණි හා ශාක අභිජනන දෙපාර්තමේන්තුව,රබර් පර්යේෂණායතනය
Mrs G D D Seneviratne, Senior Research Officer, Rubber Technology & Deve. Dept., RRI
ආචාර්ය බී.එම්.ඩී.සී.බාලසූරිය මහත්මිය, පර්යේෂණ නිලධාරී, උපයෝගීතා පර්යේෂණ ඒකකය, රබර් පර්යේෂණායතනය
ආචාර්ය ඒ.පී.අත්තනායක මහත්මිය, පර්යේෂණ නිලධාරී, දළ රබර් හා රසායනික විශ්ලේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව,රබර් පර්යේෂණායතනය
ඩී.එස්.ඒ.නාකන්දල මහත්මිය,පර්යේෂණ නිලධාරී, ශාක විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව,රබර් පර්යේෂණායතනය
ටී.යූ.කේ.සිල්වා මහතා, පර්යේෂණ නිලධාරී,ශාක විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව,රබර් පර්යේෂණායතනය
එම්.කේ.ආර්.සිල්වා මහත්මිය, පර්යේෂණ නිලධාරී, ශාක ව්‍යාධි හා ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
පී.වී.ඒ.අනුෂ්කා මහත්මිය, පර්යේෂණ නිලධාරී, ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන දෙපාර්තමේන්තුව,රබර් පර්යේෂණායතනය
ඩබ්ලිව්.ඩී.එම්.සම්පත් මහතා, පර්යේෂණ නිලධාරී, රබර් තාක්ෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
පී.කේ.කේ.එස්.ගුණරත්න මහතා, උපදේශන නිලධාරී, උපදේශක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,රබර් පර්යේෂණායතනය
ජේ.කේ.එස්.සංකල්ප මහතා, පර්යේෂණ නිලධාරී, කෘෂි ආර්ථික ඒකකය, රබර් පර්යේෂණායතනය
කේ.අධිකාරී මහතා, පර්යේෂණ නිලධාරී. දළ රබර් හා රසායන විශ්ලේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
අයි.එච්.කේ.සමරසිංහ මහත්මිය, පර්යේෂණ නිලධාරී, බහු අවයවික රසායන දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
ටී.ටී.ටොල්ෂි දහනායක මහත්මිය, පර්යේෂණ නිලධාරී, ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
එච්.ඒ.රුවනි ජයවර්ධන මහත්මිය, පර්යේෂණ නිලධාරී, පාංශු හා ශාක පෝෂත්ව දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
එන්.පී.සුරනි කරුණාරත්න මහත්මිය, පර්යේෂණ නිලධාරී, ජෛව රසායන හා කායික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
පී.ජී.එන්.ඉෂානි මෙනවිය, පර්යේෂණ නිලධාරී, කෘෂි ආර්ථික ඒකකය, රබර් පර්යේෂණායතනය
යශෝධ සෝමරත්න මහතා, පර්යේෂණ නිලධාරී, බහු අවයවික රසායන දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
වයි.සී.යොහාන් සුදුසිංහ මහතා, පර්යේෂණ නිලධාරී, දළ රබර් සැකසුම් සංවර්ධන හා රසායන ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව, රබර් පර්යේෂණායතනය
 
අනෙකුත් ආයතන හා කර්මාන්ත නියෝජනය කරන නිලධාරීන්
ඒ.සී.බියට්‍රස් මහතා,
සාමාන්‍යාධිකාරී,
අගලවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
නො.10,ඤාණප්‍රදීප මාවත,,
කොළඹ 08
ඒ.සී.ද ඒ සෙනෙවිරත්න මහතා,
කළමනාකරු,
අගලවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
කිරිවානකැටිය වත්ත,
මහගම
එල්.එච්.සම්පත් චන්දිම මහතා,
කළමනාකරු,
අගලවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ක්ලෝඩන් වත්ත,
නෑබඩ
ඩී.පී.ඒ.පෙරේරා මහතා,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී,
බලන්ගොඩ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
තැ.පෙ. 06,
පාර්ම් ගාර්ඩ්න්,රත්නපුර
ඒ.අයි.බී.රාජසිංහ මහතා,
වතු අධිකාරී,
බලන්ගොඩ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
පාර්ම් ගාර්ඩ්න් වත්ත,
රත්නපුර
ආර්.එම්.ඩී.ටී.ජේ.රත්නායක,
වතු අධිකාරී,
බලන්ගොඩ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
මහවල වත්ත,
රත්නපුර
 
ඩී.කේ.විජේරත්න මහතා,
වතු අධිකාරී,
බලන්ගොඩ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
රඹුක්කන්ද වත්ත,
රත්නපුර
බී.එල්.එල්.ප්‍රේමතිලක මහතා,
වතු අධිකාරී,
බලන්ගොඩ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
මුට්වගල්ල වත්ත,
රත්නපුර
අයි.කේ.ඒ.බී.ඇල්ලේපොල මහතා,
වතු අධිකාරී,
බලන්ගොඩ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ගලතුර වත්ත,
රත්නපුර
එස්.එච්.එම්.ගුණවර්ධන මහතා,
වැඩ බලන වතු අධිකාරී,
බලන්ගොඩ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
මිල්ලවිටිය වත්ත,
රත්නපුර
ඩී.එල්.ඩී.එස්.කන්දෙගම මහතා,
වතු අධිකාරී,
බලන්ගොඩ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
රයි/විකිලිය වත්ත,
බලන්ගොඩ
භාතිය බුලුමුල්ල මහතා,
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, ඇල්පිටිය වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
එයිට්කන් ස්පෙන්ස් කුළුන 01,
19 වන මහල,
නො.305,වොක්ස්හෝල් පටුමඟ, කොළඹ 2
 
ඒ.ජී.ගීත් කුමාර මහතා, සාමාන්‍යාධිකාරී - පහත රට,
ඇල්පිටිය වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
තල්ගස්වෙල වත්ත,
තල්ගස්වෙල
 
යූ.ඒ.කරුණානායක,
කළමනාකරු,
ඇල්පිටිය වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
දිවිතුරායි වත්ත,
ඇත්කඳුර
ප්‍රදීප් විතානගේ මහතා,,
ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු,
ඇල්පිටිය වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ලේල්වල වත්ත,
වඳුරඹ
එන්.ටී.දන්දෙනිය මහතා,
කළමනාකරු,
ඇල්පිටිය වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
කැටන්දොළ වත්ත,
ඇල්පිටිය
ඩබ්ලිව්.ආර්.එස්.වීරසිංහ මහතා,
කළමනාකරු,
ඇල්පිටිය වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
බෙන්තොට වත්ත,
ඇල්පිටිය
රොලී ඩග්ලස් මහතා,
කළමනාකාරු,
ඇල්පිටිය වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ඇල්පිටිය වත්ත,
ඇල්පිටිය
 
ඩබ්ලිව්.ඒ.පතිරණ මහතා,
මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ,
හපුගස්තැන්න වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
හපුගස්තැන්නතේ වත්ත,
ගල්ලෑල්ල
එස්.ටී.එම්.පෙරේරා මහතා,
වතු අධිකාරී,
හපුගස්තැන්න වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
මාදම්පේ වත්ත,
රක්වාන
ඊ.එන්.ගුණවර්ධන මහතා,
කළමනාකරු,
හපුගස්තැන්න වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
මාදම්පේ වත්ත,
රක්වාන
එච්.මාදිවක මහතා,
කළමනාකරු,
හපුගස්තැන්න වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
බිබිලේ වත්ත,
බිබිලේ
එච්.ඒ.ආරියතිලක මහතා,
කළමනාකරු,
හපුගස්තැන්න වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
හොප්ටන් වත්ත,
ලුනුවිල
ඩී.එම්.ඩී.ඩී.දියගම මහතා,
කළමනාකරු,
හපුගස්තැන්න වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ගල්බොඩ වත්ත,
ගල්ලෑල්ල
 
මන්ජුල කරියප්පෙරුම මහතා,
අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,,
හොරණ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
7/1, ගවර් පටුමඟ,
කොළඹ 05
ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.විජේනායක මහතා,
කළමනාකරු,
හොරණ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ෆ්රොසෙස්ටර් වත්ත,
ඉංගිරිය
බී.එච්.වීරකෝන් මහතා,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී,
හොරණ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
නිව්චැටල් වත්ත,
නෑබඩ
ඉන්දික වීරකෝන් මහතා,
කළමනාකරු,
හොරණ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
දුම්බර වත්ත,
ඉංගිරිය
සී.ඩී.ඩබ්ලිව්.කිරින්ද මහතා,
කළමනාකරු,
හොරණ වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
හිල්ස්ට්රීම් වත්ත,
බුලත්සිංහල
ආර්.සී.පීරීස් මහතා,
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,
කොටගල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
53 1/1, ශ්‍රී බාරොන් ජයතිලක මාවත,
කොළඹ 1
 
එන්.බී.සෙනෙවිරත්න මහතා,
සාමාන්‍යාධිකාරී,
කොටගල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය,
ඇල්ලෙකන්ද වත්ත, හොරණ
ජේ.එන්.හෙට්ටිආරච්චි මහතා,
ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු,
කොටගල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
පයියාගල වත්ත,
දොඩන්ගොඩ
සී.එස්.අමරතුංග මහතා,
ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු,
කොටගල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
රයිගම් වත්ත,
ඉංගිරිය
ආර්.ඒ.අලහකෝන් මහතා,
කළමනාකරු,
කොටගල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ඩැල්කිට් වත්ත,
බදුරලිය
ආර්.තෙන්නකෝන් මහතා,
කළමනාකරු,
කොටගල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
පාදුක්ක වත්ත,
පාදුක්ක
ඩබ්ලිව්.එච්.ආර්.කේ.ජයකොඩි මහතා,
කළමනාකරු,
කොටගල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
උස්වැලි වත්ත,
බදුරලිය
 
ඩී.සමරසිංහ මහතා,
කළමනාකරු,
කොටගල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
සොරණ වත්ත,
හොරණ
නලින් විජේරත්න මහතා,
කළමනාකරු,
කොටගල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ඉදුරාගල වත්ත,
ඉංගිරිය
ඒ.අබේසිංහ මහතා,
කළමනාකරු,
කොටගල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ඇරප්පොලකන්ද වත්ත,
තෙබුවන
උදාර ප්‍රේමතිලක මහතා,,
සාමාන්‍යාධිකාරී - පහත රට,
කැළණිවැලි වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
නො.400, ඩීන්ස් පාර,
කොළඹ 10
Mr Ranil Fernando,
DGM,
Kelanivelly Plantations PLC,
No.400, Deans Road,
Colombo 10
බුද්ධි ගුණසේකර මහතා,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී,
කැළණිවැලි වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
පනාවත්ත වත්ත,
යටියන්තොට
 
සේනක ප්‍රනාන්දු මහතා,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී,
කැළණිවැලි වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
දේවාලකන්ද වත්ත,
දෙහිඕවිට
රවී මඩවල මහතා,
කළමනාකරු,
කැළණිවැලි වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ඌරුමිවෙල වත්ත,
බුලත්කොහුපිටිය
වජිර හේවගේ මහතා,
කළමනාකරු,
කැළණිවැලි වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
කිරිපෝරුව වත්ත,
යටියන්තොට
එස්.ඒ.ඉරියගම මහතා,
අධ්‍යක්ෂ,ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,
කෑගල්ල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
310, හයි ලෙවල් පාර,
නාවින්න, මහරගම
බී.එම්.ජේ.ඒ.මූනමල්ල මහතා,
වතු අධිකාරී,
කෑගල්ල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
වෙනිවැල්ල වත්ත,
අලව්ව
එස්.ඒ.ඒ.පී.ජයතිලක මහතා,
වතු අධිකාරී,
කෑගල්ල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
පාරම්බෙ වත්ත,
උඳුගොඩ
 
ඒ.සී.එස්.මුනවීර මහතා,
වතු අධිකාරී,
කෑගල්ල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ඒදැල්ල වත්ත,
පොල්ගහවෙල
එන්.ඩී.මඬවල මහතා,
වතු අධිකාරී,
කෑගල්ල වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
පාරම්බෙ වත්ත,
උඳුගොඩ
විරේන් රුබෙරු මහතා,
අධ්‍යක්ෂ,ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,
කහවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
52, මාලිගාවත්ත මාවත,
කොළඹ 10
සුජීව ගොඩගේ මහතා,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී,
කහවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී කාර්යාලය,ගොඩැල්ලවත්ත,
සන්නස්ගම, ලෙල්ලොපිටිය
ලක්ඛන පෙරේරා මහතා,
කළමනාකරු,
කහවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
හෝප් වත්ත,
කහවත්ත
ටී.වී.ජයසේකර මහතා,
ශෂ්‍ය විද්‍යාඥ,
කහවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී කාර්යාලය,ගොඩැල්ලවත්ත,
සන්නස්ගම, ලෙල්‍ලොපිටිය
 
ජීවන්ත සේනාරත්න මහතා,
ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු,
කහවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
රිල්හේන වත්ත,
පැල්මඩුල්ල
දමිත් මොහොට්ටිගේ මහතා,
කළමනාකරු,
කහවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
හුනුවල වත්ත,
ඕපනායක
මදුසංක දුනුසිංහ මහතා,
කළමනාකරු,
කහවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
පැල්මඩුල්ල වත්ත,
කහවත්ත
ඩී.ඕ.එස්.හෙට්ටිආරච්චි මහතා,
කළමනාකරු,
කහවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
වැල්ලන්ඳුර වත්ත,
කහවත්ත
ඉන්ද්‍රජිත් රුක්මාල් මහතා,
කළමනාකරු,
කහවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ඇකරැල්ල වත්ත,
ඕපනායක
වී.කරුණාරත්න මහතා,
කළමනාකරු,
කහවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
පෝරනුව වත්ත,
කහවත්ත
 
ගයා වීරසේකර මහතා,
කළමනාකරු,
කහවත්ත වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම,
ඕපාත වත්ත,
කහවත්ත
ඇල්බට් පීරිස් මහතා,
සාමාන්‍ය අධිකාරී - වතු,
ලලාන් රබර් (පුද්ගලික) සමාගම.,
නො.54, කිරුළුපන මාවත,
කොළඹ 06
නිශාන්ත සෙනවිරත්න මහතා,
සාමාන්‍යාධිකාරී - කණ්ඩායම් ,
ලලාන් රබර් (පුද්ගලික) සමාගම.,
සපුමල්කන්ද වත්ත,
දැරණියගල
ඉන්දික වක්කුඹුර මහතා,
කළමනාකරු,
ලලාන් රබර් (පුද්ගලික) සමාගම.,
මහඔය කොටස,
දැරණියගල
කේ.එම්.විල්සන් මහතා,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී,
මතුරට වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම.,
දිද්දෙනිපොත වත්ත,
මුලටියන හන්දිය, මාතර
එන්.වී.සමරසේකර මහතා,
කළමනාකරු,
මතුරට වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම.,
ඇන්දපාන වත්ත,
කඹුරුපිටිය
 
බුද්ධික මඩගම මහතා,
කළමනාකරු,
මතුරට වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම.,
විල්පිට වත්ත,
අකුරැස්ස
පී. ද එස්.ඒ.ගුණසේකර මහතා,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී,
නමුණුකුල වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
බද්දෙගම වත්ත,
බද්දෙගම
එස්.එම්.දොරනෑගම මහතා,
කළමනාකරු,
නමුණුකුල වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
පල්ලෙගොඩ වත්ත,
දර්ගා නගරය
එස්.බී.දිසානායක මහතා,
කළමනාකරු,
නමුණුකුල වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
යටදොල වත්ත,
මතුගම
ජේ.වීරසේකර මහතා,
කළමනාකරු,
නමුණුකුල වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
ඇලදුව වත්ත,
මතුගම
අනූෂ පෙරේරා මහතා,
ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී - රබර්,
පුස්සැල්ලාව වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
11 වන අදියර, එෆ්.එල්.සී. කුළුන, නො.19,
ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, කොළඹ 08
 
ඩී.ඩී.ජී.එන්.දොඩන්ගොඩ මහතා,
ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු,
පුස්සැල්ලාව වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
සිරිනිවස වත්ත,
වග
ඒ.එම්.ඒ.එස්.දහසේකර මහතා,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී,
පුස්සැල්ලාව වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
පඹේගම වත්ත,
පරකඩුව
ආර්.සෙනෙවිරත්න මහතා,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී,
පුස්සැල්ලාව වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
හල්පේ වත්ත,
තුම්මෝදර
එම්.පී.කේ.උඩුගම්පොල මහතා,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී,
පුස්සැල්ලාව වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම.,
එල්ස්ටන් වත්ත,
පුවක්පිටිය
ඒ.ඩී.පෙරේරා මහතා,
ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු,
පුස්සැල්ලාව වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම.,
පෙන්රිත් වත්ත,
අවිස්සාවේල්ල
ජේ.ඒ.ඩී.සී.ජයලත් මහතා,
කළමනාකරු,
පුස්සැල්ලාව වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම.,
පුස්සැල්ලාව වත්ත,
පරකඩුව
 
සී.එම්.හෙට්ටිආරච්චි මහතා,
කළමනාකරු,
පුස්සැල්ලාව වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම.,
අයර් වත්ත, බෝපේ,
පාදුක්ක
බිනේෂ් පනන්වල මහතා,
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,
වටවල වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
නො. 60, ධර්මපාල මාවත,
කොළඹ 03
යජිත් ද සිල්වා මහතා,
උපදේශක,
වටවල වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
නො. 60, ධර්මපාල මාවත,
කොළඹ 03
චාමික නරනාපිටිය මහතා,
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී,
වටවල වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
නො. 60, ධර්මපාල මාවත,
කොළඹ 03
ධනුෂ්ක දස්වත්ත මහතා,
ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු,
වටවල වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
නාකියාදෙනිය වත්ත,
නාකියාදෙනිය
ඩී.යූ.එච්.බුලුගහපිටිය මහතා,
සාමාන්‍ය කළමනාකරු - රබර්,
මල්වත්ත වැලි වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
වින්සිට් වත්ත,
වහරැක
 
ක්‍රිස්ටෝපර් ප්‍රනාන්දු මහතා,
විධායක අධ්‍යක්ෂ,
මල්වත්ත වැලි වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
නො.280, ඩෑම් වීදිය,
කොළඹ 12
ආර්.එම්.වී. රත්නායක මහතා,
කළමනාකරු,
මල්වත්ත වැලි වැවිලි (පුදිගලික) සමාගම,
මොරලිඔය වත්ත,
රුවන්වැල්ල
ගයා නාකන්දල මහතා,
ව්‍යාපෘති උපදේශක,
වෙල්ලස්ස රබර් සමාගම,
තිස්ස ජිනසේන ග්රූප්,
57, ලේක් ක්‍රිසන්ට්, කොළඹ 02.
අශෝක ජයසේකර මහතා,
ව්‍යාපෘති උපදේශක,
වෙල්ලස්ස රබර් ආයතනය.,
සී/ඕ තිස්ස ජිනසේන ග්රූප්,
57, ලේක් ක්‍රසන්ට්, කොළඹ 02
ක්ලින්ටන් එන් එම් රුද්‍රිගෝ මහතා,
කෘෂිකර්ම උපදේශක,
25/45, කාලිංග මාවත,
විජය කුමාරතුංග මාවත,
කොළඹ 05
එස්.ඩබිලිව්.කරුණාරත්න මහතා,
උපදේශක,
මල්ලිකාරාම මාවත,
රත්මලාන
 
එන්.එම්.අමරසේකර මහතා ,
උපදේශක,
37/9,
ටෙරමෙක් මාවත,
ගල්කිස්ස
සරත් සෙනෙවිරත්න මහතා,
සෙනෙවිරත්න ග්රූප්,
2/4 බී,
ඩී.ජේ.විජේසිරිවර්ධන මාවත,
ගල්කිස්ස

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk