ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශය


Workshop on White Root Disease Management will be held on 6th June 2024.         |         Prospects on using drone technology for fungicide application against CLSD         |         An interim recommendation has been issued by the RRISL for the management of the \'NEW LEAF DISEASE’ – Circular Leaf Spot Disease.         |         The Rubber Research Institute of Sri Lanka reaches a “Golden Milestone” in its publications!         |         Early Warning System for Diseases of Hevea         |         Do not kill the goose: there is no such thing called “Golden Eggs”         |         If rubber lands harvested with stimulation based low intensity harvesting systems are facing severe leaf fall due to Pestalotiopsis leaf disease, take advice on ethephon application.         |         
මොනවද අලුත් තොරතුරු
අපගේ කාර්යභාර්ය
සැළසුම් කළ සිදුවීම්

ස්වභාවික රබර් සඳහා මාර්ගෝපදේශ මිල 2023 ඔක්තෝම්බර් 02 සිට ඔක්තෝම්බර් 08 වනදා දක්වා

RSS 3 Farmgate price (per kg) : LKR 512
------------------------------------------------------------
TSR 20 Market price (per kg) : LKR 469
-------------------------------------------------------------
Latex (60% per 1kg wet weight) : LKR 359
අපගේ කාර්යභාර්ය

ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය ලෝකයේ පැරණිතම රබර් පර්යේෂණායතනය වන අතර රබර් කර්මාන්තයේ ශුභසිද්ධිය සඳහා රබර් වගාව සහ රබර් සැකසුම් කිරීම සම්බන්ධ සෑම අංශයකම පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත වගකීම දරන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම ආයතනය වන්නේ ද ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනයයි.


දැක්ම

"වසර 100 කට වැඩි
විශිෂ්ඨත්වය"

රබර් කර්මාන්තය වෙනුවෙන් ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් විද්‍යාත්මක තාක්ෂණික ක්‍රම සැපයීම පිළිබඳ විශිෂ්ඨත්වයේ මධ්‍යස්ථානය බවට පත් වීම.

මෙහෙවර

ආර්ථික හා පාරිසරික වශයෙන් තිරසාර නවෝත්පාදන වැඩි දියුණු කිරීම සහ පුහුණු සහ උපදේශන සේවා මගින් පාර්ශ්වකරුවන් වෙත නවීනතම තාක්ෂණය හුවමාරු කර ගැනීම මගින් රබර් අංශය පුනර්ජීවනය කිරීම.

සැළසුම් කළ සිදුවීම්

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වර්තමාන පර්යේෂණ

Adaptive Research

Establishing farmer participatory adaptive research trials in Dry...

White Root Disease Management Programme

A Development Project funded by Ministry of Plantation...

Advisory Services

Advisory Services...

Plant Science

Plant Science...

පාංශු හා ශාක පෝෂ්‍යත්ව

නැවත නැවතත් භාවිතා කල හැකි සිදුරු...

Biochemistry and Physiology

Research, development and commercial introduction of low intensity harvesting...

Polymer Chemistry

Innovation of new test kit for the measurement of dry rubber content in the...

Raw Rubber and Chemical Analysis

Innovation of new test kit for the measurement of dry rubber content in the...

Raw Rubber Process Development & Chemical

Development of solar-bio mass hybrid dryers for drying of...

Agricultural Economics

Agricultural Economics...

Rubber Technology &

Development of environmental friendly, cost effective modification processes for latex and dry...

Multiplication and

Multiplication and Evaluation of Germplasm collection of Hevea obtain from 1981 IRRDB...


වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk