ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය


Be cautious: Pestalotiopsis Leaf Disease spreading in Sri Lankan rubber plantations         |         
WHAT'S NEW
OUR ROLE
PLANNED EVENTS
OUR ROLE

ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය ලෝකයේ පැරණිතම රබර් පර්යේෂණායතනය වන අතර රබර් කර්මාන්තයේ ශුභසිද්ධිය සඳහා රබර් වගාව සහ රබර් සැකසුම් කිරීම සම්බන්ධ සෑම අංශයකම පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත වගකීම දරන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම ආයතනය වන්නේ ද ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනයයි.


දැක්ම

"වසර 100 කට වැඩි
විශිෂ්ඨත්වය"

රබර් කර්මාන්තය වෙනුවෙන් ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් විද්‍යාත්මක තාක්ෂණික ක්‍රම සැපයීම පිළිබඳ විශිෂ්ඨත්වයේ මධ්‍යස්ථානය බවට පත් වීම.

මෙහෙවර

ආර්ථික හා පාරිසරික වශයෙන් තිරසාර නවෝත්පාදන වැඩි දියුණු කිරීම සහ පුහුණු සහ උපදේශන සේවා මගින් පාර්ශ්වකරුවන් වෙත නවීනතම තාක්ෂණය හුවමාරු කර ගැනීම මගින් රබර් අංශය පුනර්ජීවනය කිරීම.

PLANNED EVENTS

Event Calendar

Current Research

White Root Disease Management Programme

A Development Project funded by Ministry of Plantation...

Advisory Services

Advisory Services...

Plant Science

Plant Science...

Soils & Plant Nutrition

Fertilizer encapsulated coir bricks for immature...

Biochemistry and Physiology

Research & development on physiology of rubber plants to improve the sustainability of rubber...

Adaptive Research

Adaptive Research...

Polymer Chemistry

Innovation of new test kit for the measurement of dry rubber content in the...

Raw Rubber and Chemical Analysis

Innovation of new test kit for the measurement of dry rubber content in the...

Raw Rubber Process Development & Chemical

Development of solar-bio mass hybrid dryers for drying of...

Agricultural Economics

Agricultural Economics...

Rubber Technology &

Development of environmental friendly, cost effective modification processes for latex and dry...

Multiplication and

Multiplication and Evaluation of Germplasm collection of Hevea obtain from 1981 IRRDB...


For Information

  • Call 1919

Contact Info

  • Rubber Research Institute of Sri Lanka.
  • Dartonfield, Agalawatta. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri@sltnet.lk